חילוניות

חפצים ופרגמנטים יומיומיים מרכיבים משהו נעלה